Memoriał Domana 2018 - regulamin

I. RYWALIZACJA

1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia).

2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie. Uczestnictwo jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.

3. Zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK).

4. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez potwierdzenie przy użyciu perforatora umieszczonego na PK.

II. ZADANIA SPECJALNE

1. Na niektórych PK uczestnicy mogą mieć do wykonania zadania specjalne. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej).

III. MAPY

1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.

2. PK zaznaczone są okręgami. Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.

IV. PUNKT KONTROLNY

1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, numer oraz perforator.

2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

3. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.

V. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

1. Każdy z zespołów musi zabrać ze sobą coś do pisania.

2. Wyposażenie zalecane: kompas, czołówka, ubezpieczenie medyczne i NNW, odpowiedni strój do rywalizacji.

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. Ukończenie zawodów

a) By zostać sklasyfikowanym, zespół musi wystartować i ukończyć zawody w niezmienionym składzie.

b) Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.

c) Na jednym z zadań specjalnych do zdobycia będą punkty bonusowe, decydujące o klasyfikacji w przypadku jednakowej liczby PK głównych

d) Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.

2. Rezygnacja

a) W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

b) Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

c) Drużyna, która się wycofa zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

VII. PROTESTY

1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 200 zł można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej godzinę po przybyciu na metę.

2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora. 

VIII. NUMERY STARTOWE

1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

IX. LIMIT CZASU

1. Limit czasu wynosi trzy godziny. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.

2. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.

3. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą miały doliczane kary czasowe. 

X. KARY I PREMIE CZASOWE

1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

a) Przekroczenie limitu czasu na mecie – 2 minuty za każdą rozpoczętą minutę po upływie limitu czasu. Po przekroczeniu pół godziny od wyznaczonego limitu zespoły będą dyskwalifikowane.

b) Brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

c) Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - od 15 do 60 minut.

2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.

3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Informacje ogólne

a) Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

b) Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

c) Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

2. Procedury w razie wypadku

a) Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.

b) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.

3. Osoba, która uległa wypadkowi

a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

b) W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z jego winy.

2. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XIII. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.

3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

5. Wszyscy uczestnicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię itp.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Memoriału Dominika "Domana" Niśkiewicza w Gliwicach.

2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Zapisy regulaminu mogą ulec zmianie.